Celebrity Clients

Mr. Salman Khan

(Film Actor)

Mr. Sohail Khan

(Director and Actor)

Mr. Suniel Shetty

(Film Actor)

Mr. Mangalprabhat Lodha

(M.P. - BJP)

Mr. Gurdas Mann

(Singer and Actor)

Ms. Megha Dhade

(Big Boss Winner)

Ms. Sujata Mehta

(Film Actress)

Mr. Arjun Khotkar

(PDM Minister Maharashtra)

Mr. Vasant Davkhare

(M.L.C. - NCP)

Mr. Nitesh Rane

(M.L.A.)

Mr. Ramesh Patil

(M.L.A. - Manse)

Mr. Raju Patil

(Thane Pramukh - Manse)

Mr. Sainath Pawar

(M.L.A. - Shivsena)

Ms. Shraddha Jadhav

(Mayor of Mumbai)

Mr. R. N. Singh

(M.L.C. - BJP)

Mr. Pravin Darekar

(M.L.A. - Manse)